Ekologická likvidace vozidel, aut, auta, autovraku zdarma

Slovník pojmů

Kov je prvek chemicky charakterizovaný jako elektropozitivní, mající snahu předávat valenční elektrony a tvořit jednoatomové kationty. Kovy jsou průmyslově využívány pro svoje fyzikální vlastnosti a snadnou zpracovatelnost. První zpracování kovu bylo uskutečněno cca před 7 tisíci lety před naším letopočtem na území Turecka. V průmyslu se označení „kov“ obecně používá i pro kovové materiály (slitiny kovů) nebo kovů s nekovy. Více…

Železo (chem. Zn. Fe, latinsky Ferrum) je nejrozšířenější přechodný kovový prvek a druhý nejrozšířenější kov na celé Zemi, je hojně zastoupen i ve vesmíru. Lidstvo ho zná již od pravěku. V přírodě se minerály železa vyskytují často a železo se z nich získává redukcí ve vysoké peci. Objev výroby a využití železa byl jedním ze základních momentů vzniku současné civilizace. Železo má všestranné využití při výrobě slitin a pro výrobu většiny základních technických prostředků používaných člověkem. Velmi významné jsou i sloučeniny železa, anorganické, organické a komplexní. Železo je významným biogenním prvkem. V organismu se podílí na přenášení kyslíku k buňkám a tím umožňuje život mnoha organismů na naší planetě. Více…

Hliník (chem. Zn. Al, latinsky Aluminium), je lehký kov světle šedé barvy, dobrý vodič elektrického proudu, je široce používán v elektrotechnice a ve formě slitin je využíván v leteckém průmyslu i v mnoha dalších aplikacích. Více…

Měď (chem. Zn. Cu latinsky Cuprum) je ušlechtilý kovový prvek načervenalé barvy, používaný člověkem již od starověku. Vyznačuje se dobrou tepelnou, elektrickou vodivostí, dobře se mechanicky zpracovává. Je odolný proti atmosférické korozi a je základní součástí řady důležitých slitin. Měď je mimořádně důležitá pro elektrotechniku. Více…

Olovo (chem. Zn. Pb - lainsky Plumbum) je těžký toxický kov, který lidstvo zná již od starověku. Olovo má velmi nízký bod tání, je dobře kujný i odolný proti korozím. Více … Odkaz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Olovo

Slitina vzniká tavením směsi ů s dalšími kovy či jinými prvky nebo sloučeninami, většinou ve formě pevného roztoku. Slitiny získávají vlastnosti, které čisté kovy nemají. A proto jsou slitiny ve velkém měřítku používány po celou historii od počátku zpracování kovů současnou civilizací.

Slitiny dělí na:

  • Binární: dvě složky
  • Ternární: tři složky
  • Kvartérní: čtyři složky

Na rozdíl od čistých kovů, nemá většina slitin ostrý bod tání. V určitém teplotním intervalu existuje slitina jako směs kapalné a pevné fáze. Některé slitiny při určitém poměru složek vykazují teplotu tání, která je nižší oproti teplotám tání u jednotlivých složek. Takové slitiny se nazývají tzv. „eutektika“. Více…

Doprava zdarma

Mapa

Ekologická likvidace vozidel