Ekologická likvidace vozidel, aut, auta, autovraku zdarma

Poradenství

Poradenství v oboru odpadového hospodářství

Poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady vychází ze zákona č. 185/2001 Sb. zákona o odpadech, a s ním souvisejícími vyhláškami, v platném znění.

Zákon o odpadech stanovuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje, dále práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, a také působnost orgánů veřejné správy.

Náplní poradenské činnosti je nejenom informovat o tom, co musíte ze zákona splňovat, ale i to, jakým způsobem to máte splňovat. Neposkytujeme pouze teoretická školení, ale praktické služby přímo „na míru" Vašim provozním podmínkám.

  • Kontrola, zda je s odpady nakládáno v souladu s platnými předpisy a vypracování návrhu opatření k zajištění nápravy zjištěných nedostatků (tzv. kontrola „nanečisto").
  • Zařazování odpadu podle druhu a kategorií stanovených Katalogem odpadů.
  • Příprava podkladů pro orgány veřejné správy v odpadovém hospodářství (žádosti - povolení k nakládání s nebezpečnými odpady, provozní řády - zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, hlášení - Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady atd.).
  • Průběžná evidence nakládání s odpady
  • Evidence přepravy nebezpečných odpadů
  • Vybavení a označení shromažďovacího místa či skladu odpadu
  • Dodání identifikačních listů nebezpečných odpadů
  • Vypracování podkladů pro statistickou evidenci (zpravodajská povinnost pro ČSÚ)

Forma poskytování poradenství:

  • jednorázové,
  • pravidelné (v určených termínech)

Jednotlivé pobočky jsou provozovány na základě rozhodnutí příslušných krajských úřadů, kterými byl udělen souhlas k provozování zařízení (§ 14 odst.1, zákona č. 185/22001 Sb. o odpadech, v platném znění).

Doprava zdarma

Mapa

Ekologická likvidace vozidel